Спазмомен

SPASMOMEN’in olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Spasmomen içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Spasmomen kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Nefes almada ya da yutkunmada zorluk,
 • Yüzde, dudaklarda, dilde ya da boğazda şişme,
 • Ciltte döküntü ya da şişlikler olan şiddetli kaşıntı gibi alerjik reaksiyon belirtileri.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Ancak, terapötik dozlarda, ürün yan etkiye sebep olmaz.

Klinik çalışmalarda rapor edilen yan etkiler (plasebo ile aynı sıklıkta):

 • Bulantı, kusma,
 • Üst karın ağrısı.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

Yan Etkileri

Tüm ilaçlar gibi, SPASMOMEN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, SPASMOMEN’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

Nefes almada ya da yutkunmada zorluk, yüzde, dudaklarda, dilde ya da boğazda şişme, ciltte döküntü ya da şişlikler olan şiddetli kaşıntı gibi alerjik reaksiyon belirtileri

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Ancak, terapötik dozlarda, ürün yan etkiye sebep olmaz.

Klinik çalışmalarda rapor edilen yan etkiler (plasebo ile aynı sıklıkta): bulantı, kusma, üst karın ağrısı

Показания к применению Спазмомена и его эффективность

Синдром раздраженного кишечника — показания для назначения Спазмомена

Основные показания к применению Спазмомена — синдром раздраженного кишечника (СРК) и спазмы гладких мышц кишечника. Имеются данные эффективного применения в подготовке к эндоскопическим исследованиям (фиброгастродуоденоскопия, колоноскопия, ректороманоскопия).

При приеме Спазмомена вечером (40 мг – 1 таблетка) и утром (1 таблетка) перед проведением назначенной манипуляции отмечалось расслабление пилорического отдела желудка и толстого кишечника.

К основным проявлениям СРК относятся:

 • Нарушения дефекации (чередование периодов запора и поноса, выделение слизи)
 • Чувство дискомфорта и абдоминальная боль (появление связано с растяжением стенок кишечника после приема пищи, на фоне метеоризма, спазма гладких мышц)
 • Метеоризм (вздутие кишечника, связанное с повышенным газообразованием в нем)
 • На сегодняшний момент накоплен большой опыт применения и проведено много исследований (в том числе, рандомизированные контролируемые), которые подтвердили эффективность, хорошую переносимость и безопасность Спазмомена.

Для практикующего врача получены важные данные о режиме дозирования. Обострения СРК у разных пациентов различны по частоте и продолжительности, т.е. есть больные с постоянными жалобами, а есть те, у которых обострения встречаются редко. Курс лечения должен подбираться индивидуально: или постоянный прием Спазмомена, или короткими курсами, или эпизодически при обострении.

Проводились исследования по использованию Спазмомена при различных видах патологии желчного пузыря и поджелудочной железы (хронический панкреатит, хронический холецистит, желчнокаменная болезнь и др.). Была доказана клиническая эффективность отилония бромида во всех этих случаях. Назначение Спазмомена в послеоперационном периоде (например, при холецистэктомии) достоверно снижало потребность в приеме анальгетиков.

Данные многих исследований говорят о том, что препарат используется не во всех случаях, когда это возможно. Поэтому в дальнейшем можно ожидать расширения области применения и показаний к использованию.

2.SPASMOMEN kullanmadan цnce dikkat edilmesi gerekenler

SPASMOMEN’i aюaрэdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eрer;

 • otilonyum bromьr ya da SPASMOMEN’in iзeriрindeki yardэmcэ maddelerden herhangi birine karюэ alerjiniz (aюэrэ duyarlэlэk) ya varsa
 • Kolon tэkanmasэ durumu varsa

Eрer;

Glokom varsa (gцz kьresindeki basэncэn arttэрэ bir gцz hastalэрэ)
Prostat bezinde bьyьmeniz varsa (prostatik hipertrofi olarak da bilinir)
Mideden barsaрa geзen kanalda daralmanэz varsa (pilorik stenosis)
Barsak tembelliрi (atoni) sebebiyle kabэzlэktan юikayetзiyseniz (цrn; юeker hastalэрэ nedeniyle): SPASMOMEN sindirim sistemi kaslarэnэ gevюetir. Bu nedenle, daha sэklэkla юeker hastalarэnda gцrьlen, kabэzlэk veya barsak tembelliрi (atoni) юikayetiniz varsa SPASMOMEN’i dikkatle kullanэnэz.

Bu uyarэlar geзmiюteki herhangi bir dцnemde dahi olsa sizin iзin geзerliyse lьtfen doktorunuza danэюэnэz.

Hamilelik

Эlacэ kullanmadan цnce doktorunuza veya eczacэnэza danэюэnэz.

Doktorunuz tarafэndan gerekli olduрu sцylenmedikзe, eрer hamileyseniz SPASMOMEN kullanmayэnэz. Bu gibi durumlarda doktorunuzun gцzetimi altэnda kullanэnэz.

Tedaviniz sэrasэnda hamile olduрunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacэnэza danэюэnэz.

Emzirme

Эlacэ kullanmadan цnce doktorunuza veya eczacэnэza danэюэnэz.

Doktorunuz tarafэndan gerekli olduрu sцylenmedikзe, emziriyorsanэz SPASMOMEN kullanmayэnэz. Bu gibi durumlarda doktorunuzun gцzetimi altэnda kullanэnэz.

SPASMOMEN’in iзeriрinde bulunan bazэ yardэmcэ maddeler hakkэnda цnemli bilgiler

Bu ilaз laktoz iзermektedir. Daha цnce doktorunuz tarafэndan bazэ юekerlere karюэ intoleransэnэzэn olduрu sцylenmiюse bu ilacэ kullanmaya baюlamadan цnce doktorunuz ile temasa geзiniz.

Diрer ilaзlarla birlikte kullanэmэ

SPASMOMEN’in diрer ilaзlarla birlikte kullanэmэnda hiзbir etkileюim rapor edilmemiюtir.

Eрer reзeteli yada reзetesiz herhangi bir ilacэ юu anda kullanэyorsanэz veya son zamanlarda kullandэnэz ise lьtfen doktorunuza veya eczacэnэza bunlar hakkэnda bilgi veriniz.

3.SPASMOMEN nasэl kullanэlэr ?

SPASMOMEN’i daima doktorunuzun tavsiye ettiрi юekilde kullanэnэz. Herhangi bir durumdan emin deрilseniz lьtfen doktorunuza veya eczacэnэza danэюэnэz.
Doktorunuzun цnerisine gцre: gьnde 2-3 defa 1 tablet alэnэz.

Tabletleri bir miktar su ile birlikte, kэrmadan, ezmeden ya da зiрnemeden tercihen yemeklerden 20 dakika цnce alэnэz.

Цzel kullanэm durumlarэ

Bu hastalarda SPASMOMEN iзin doz ayarlamasэna gerek yoktur.

Eрer SPASMOMEN’in etkisinin зok gьзlь veya zayэf olduрuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacэnэz ile konuюunuz.

Kullanmanэz gerekenden daha fazla SPASMOMEN kullanэrsanэz

SPASMOMEN ile hiзbir doz aюэmэ etkisi rapor edilmemiюtir.

Ancak, eрer kullanmanэz gerekenden fazlasэnэ kullanmэюsanэz ve iyi hissetmiyorsanэz, doktorunuzla konuюunuz ya da en yakэn hastaneye gidiniz, ilacэn kutusunu veya bu kullanma talimatэnэ mьmkьnse yanэnэza alэnэz.

SPASMOMEN’ den kullanmanэz gerekenden fazlasэnэ kullanmэюsanэz bir doktor veya eczacэ ile konuюunuz.

SPASMOMEN’i kullanmayэ unuttuysanэz

Bir dozu almayэ unuttuysanэz, hatэrladэрэnэz anda sonraki dozu alэnэz. Unutulan dozlarэ dengelemek iзin зift doz almayэnэz.

SPASMOMEN ile tedavi sonlandэrэldэрэnda oluюabilecek etkiler

Эlacэnэzэ size reзete edildiрi gibi kullanmazsanэz, tedaviden bir fayda gцremeyebilirsiniz.Ancak, tedavinin erken sonlandэrэlmasэna baрlэ hiзbir yan etki beklenmez. Ьrьnьn kullanэmэyla ilgili daha detaylэ sorularэnэz varsa doktorunuza veya eczacэnэza danэюэnэz.

Mesane Kanseri

 Mesane kanseri her zaman mukozada baюlar. Erken safhalarda bu tabakada sэnэrlэ kalэr ve
hьcre iзindeki karsinom olarak nitelendirilir.

Sэrt Aрrэsэ

 Sэrt aрrэsэ birden bire ortaya
зэkэp юiddetli (akut) olabilir veya zamanla geliюip daha uzun
sьreli sorunlara (kronik) neden olabilir.

SPASMOMEN’in dikkatli kullanılması gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

Eğer;

 • Glokom (göz küresindeki basıncın arttığı bir göz hastalığı) varsa,
 • Prostat bezinde büyümeniz (prostatik hipertrofı olarak da bilinir) varsa,
 • Mideden bağırsağa geçen kanalda daralmanız (pilorik stenosis) varsa, bunlar gibi durumlarda Spasmomen’i dikkatli kullanınız.

Bağırsak tembelliği (atoni) sebebiyle kabızlıktan şikayetçiyseniz (örn. şeker hastalığı nedeniyle), Spasmomen sindirim sistemi kaslarını gevşetir. Bu nedenle, daha sıklıkla şeker hastalarında görülen, kabızlık veya bağırsak tembelliği (atoni) şikayetiniz varsa Spasmomen’i dikkatle kullanınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

SPASMOMEN 40 mg 30 Tablet Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Kullanılmaması gereken durumlar

Eğer;

 • otilonyum bromür ya da SPASMOMEN’in içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılık) ya varsa
 • Kolon tıkanması durumu varsa

Dikkatli kullanılması gereken durumlar

Eğer;

 • Glokom varsa (göz küresindeki basıncın arttığı bir göz hastalığı)
 • Prostat bezinde büyümeniz varsa (prostatik hipertrofi olarak da bilinir)
 • Mideden barsağa geçen kanalda daralmanız varsa (pilorik stenosis)
 • Barsak tembelliği (atoni) sebebiyle kabızlıktan şikayetçiyseniz (örn; şeker hastalığı nedeniyle): SPASMOMEN sindirim sistemi kaslarını gevşetir. Bu nedenle, daha sıklıkla şeker hastalarında görülen, kabızlık veya barsak tembelliği (atoni) şikayetiniz varsa SPASMOMEN’i dikkatle kullanınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

SPASMOMEN’in araç ve makine kullanma yeteneğini etkilemesi beklenmez.

SPASMOMEN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu ilaç laktoz içermektedir. Daha önce doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınızın olduğu söylenmişse bu ilacı kullanmaya başlamadan önce doktorunuz ile temasa geçiniz.

Механизм действия Спазмомена

Спазмомен. Форма выпуска таблетки

Действующее вещество Спазмомена – отилония бромид. По химическому строению он относится к четвертичным производным аммония (четвертичный амин). По фармакологическому эффекту к М-холиноблокаторам.

Основное действие отилония бромида – блокирование М-холинорецепторов (мускариновых), расположенных на наружной мембране мышечных клеток. Химическое строение обуславливает следующие свойства Спазмомена:

 • При приеме внутрь плохо всасывается
 • Проявляет свою активность в отношении кальциевых каналов
 • Проявляет избирательное действие в отношении гладкомышечных клеток ЖКТ
 • Плохое всасывание определяет практически полное отсутствие побочных эффектов. Не проникает через гематоэнцефалический барьер. Проникновение и накопление отилония бромида происходит преимущественно в подслизистом слое толстого кишечника и в циркулярной мускулатуре (внутреннем слое).
 • После поступления в толстый кишечник препарат сохраняется там более 24 часов, реализуя свои основные эффекты.

Эффекты Спазмомена осуществляются через блокаду:

 • мускариновых рецепторов
 • кальциевых каналов
 • нейрокининовых рецепторов
 • тахикининовых рецепторов

В совокупности это ведет к мышечному расслаблению, и, следовательно, понижает моторику кишечника и повышает порог болевой чувствительности.

SPASMOMEN Nasıl Saklanmalı?

 • Spasmomen’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Spasmomen’i 25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Spasmomen’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra Spasmomen’i kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz, Spasmomen’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 02.03.2018 tarihinde onaylanmıştır.

SPASMOMEN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Spasmomen’i daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız. Herhangi bir durumdan emin değilseniz lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuzun önerisine göre: Günde 2-3 defa 1 tablet alınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Tabletleri bir miktar su ile birlikte, kırmadan, ezmeden ya da çiğnemeden tercihen yemeklerden 20 dakika önce alınız.

Çocuklarda Spasmomen kullanımı:

Spasmomen kullanımı çocuklar için uygun değildir.

Yaşlılarda Spasmomen kullanımı:

Doktorunuzun önerisine göre: Günde 2-3 defa 1 tablet alınız.

Böbrek/Karaciğer yetmezliği durumlarında Spasmomen kullanımı:

Bu hastalarda Spasmomen için doz ayarlamasına gerek yoktur.

Eğer Spasmomen’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Spasmomen kullandıysanız: Spasmomen ile hiçbir doz aşımı etkisi rapor edilmemiştir. Ancak, eğer kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız ve iyi hissetmiyorsanız, doktorunuzla konuşunuz ya da en yakın hastaneye gidiniz, ilacın kutusunu veya bu kullanma talimatını mümkünse yanınıza alınız. Spasmomen’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Spasmomen kullanmayı unutursanız: Bir dozu almayı unuttuysanız, hatırladığınız anda sonraki dozu alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Spasmomen ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler: İlacınızı size reçete edildiği gibi kullanmazsanız, tedaviden bir fayda göremeyebilirsiniz. Ancak, tedavinin erken sonlandırılmasına bağlı hiçbir yan etki beklenmez. Ürünün kullanımıyla ilgili daha detaylı sorularınız varsa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Yaşlılarda Kullanımı

Doktorunuzun önerisine göre: günde 2-3 defa 1 tablet alınız.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek/karaciğer yetmezliği:

Bu hastalarda SPASMOMEN için doz ayarlamasına gerek yoktur.

Eğer SPASMOMEN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı ve Tedavisi

SPASMOMEN ile hiçbir doz aşımı etkisi rapor edilmemiştir.

Ancak, eğer kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız ve iyi hissetmiyorsanız, doktorunuzla konuşunuz ya da en yakın hastaneye gidiniz, ilacın kutusunu veya bu kullanma talimatını mümkünse yanınıza alınız.

SPASMOMEN’ den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Kullanmayı Unutursanız:

Bir dozu almayı unuttuysanız, hatırladığınız anda sonraki dozu alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

SPASMOMEN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler: